امام علی ع

پیروز ترین مردم در نزاع ، پست ترین ایشان است .